Σχολεῖον Ψαλτικῆς
Χορωδία Συλλογου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως στο μέγαρο μουσικής
Sholeion Psaltikis

Επιστολή του «Εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως»

Χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως ἐπλήσθη ἡ ψυχὴ ἡμῶν ἐπὶ τῷ ἀκούσματι τῆς «ἀναβάσεως» εἰς τὸ διαδίκτυον, ἤγουν τὸν κυβερνοχῶρον, τοῦ ἐν Ἀμαρουσίῳ-Ἀττικῆς λειτουργούντος «Σχολείου Ψαλτικῆς»  τῶν λίαν ἡμῖν ἀγαπητῶν ἐν Κυρίῳ, Κωσταντίνου Φωτοπούλου καὶ Κωνσταντίνου Μπουσδέκη!

Πλέον οἱ ἐν «οὐρανίοις θαλάμοις» καὶ πᾶσαι αἱ «πολλαὶ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Πατρὸς μοναὶ» θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἀκροῶνται μετὰ πάντων ἡμῶν τῶν «περιλειπομένων»  τὴν ἁγιοδίδακτον καθ΄ἡμᾶς Πατριαρχικὴν Ψαλτικὴν Παράδοσιν τὴν μετάγουσαν τοὺς πιστοὺς διὰ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων εἰς τὴν θεογνωσίαν καὶ τὴν αἰώνιον ζωὴν!!!

Συναντιλήπτορες καὶ συμπαραστάται ἐν παντί, εὐχόμεθα πάντες  ἡμεῖς, οἱ τοῦ «ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωσταντινουπόλεως» καὶ πρωτοπόροι ἐν τῷ διαδικτύῳ, πᾶσαν ἄνωθεν εὐλογίαν καὶ δύναμιν εἰς τὸ θεάρεστον ἔργον σας διὰ πρεσβειῶν τῆς σήμερον ἑορταζούσης τὸ Γενέθλιον αὐτῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν προστατῶν τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης  Ἁγίων!!!

Ἀθῆναι η’ Σεπτεμβρίου βκβ’

Σταμάτιος-Νικόλαος Κίσσας

Ἄρχων Πρωτομαΐστωρ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας

Πρόεδρος Δ.Σ. τοῦ  «ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωσταντινουπόλεως»

Email
Facebook
WhatsApp
VK
Print