Σχολεῖον Ψαλτικῆς

Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως