σχολεῖον
ψαλτικῆς

Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως